Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. június 16.
Változott a TEÁOR 08´ bejegyzési határidő
A 11/2008. (VI. hó 13.) IRM rendelet, módosította a 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló rendeletet, amely szerint:

4. § (1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba. Azoknak az e rendelet hatálybalépésekor már bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek a TEÁOR’03 és a TEÁOR’08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a megfelelő TEÁOR’08 tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-jén a TEÁOR’08 szerinti szám kerül automatikusan bejegyzésre.

(3) Azon tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai első változásakor, de legkésőbb 2008. december 31-éig.

(4) A TEÁOR’08 szerinti tevékenységi kör meghatározására történő áttérés következtében szükséges statisztikai számjel változást a KSH elektronikus úton közli a cégbírósággal, és a változás bejegyzésére automatikusan kerül sor.

(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott cégjegyzékváltozások közzétételi kötelezettséget nem keletkeztetnek.


Azaz fel kéne hívni a kollégák figyelmét (mivel némi zavart érzek), hogy

- a cégbejegyzésben kötelezően csak a főtevékenységnek kell szerepelnie,
- a gyógyszertári jellemző TEÁOR-ok automatikusan fordíthatók,
- a cégbírósági eljárás, ez esetben ugyan illeték mentes, de továbbra is ügyvéd kötelezett,
- a határidő 2008. december 31.-ig meghosszabbodott,


csak az forduljon bejelentéssel  a cégbírósághoz, aki ragaszkodik a cégbejegyzésben az összes tevékenységi körének feltüntetéséhez, vagy akit a régi cégtörvény  alapján alapított cége kapcsán az új Gt. (2006. évi IV. tv. 336.§) miatt bejelentési, vagy társasági szerződés módosítási, kötelezettség terhel.

Ennek határideje viszont nem módosult, azaz 2008. július 01.!!!!!!!!!!!!!!!!

2006. évi IV. törvény
a gazdasági társaságokról


336. § (1) Azon gazdasági társaságoknak, amelyeknek a cégbejegyzése e törvény hatálybalépésekor folyamatban van, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek kell megfelelniük. Ez a rendelkezés irányadó a folyamatban lévő formaváltási, egyesülési és szétválási eljárásokra is.

(2) E törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó azon gazdasági társaságok, amelyeknek a társasági szerződése e törvény eltérést nem engedő rendelkezésébe ütközik, a társasági szerződésüket legkésőbb 2008. július 1-jéig kötelesek e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani és eddig az időpontig azt a cégbírósághoz benyújtani.

(3) Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon gazdasági társaságokat, amelyek társasági szerződése - általános hivatkozásként - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényre utal; azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve ezt a törvényt kell érteni. Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon közkereseti társaságokat és betéti társaságokat sem, amelyek társasági szerződése taggyűlésről rendelkezik; azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve tagok gyűlését kell érteni.

(4) Amennyiben a társasági szerződés módosítására a (2)-(3) bekezdés alapján nincs szükség, a gazdasági társaság e törvény rendelkezéseihez történő igazodását a cégbíróság felé - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - bejelentéssel teljesíti. A bejelentésben a cég nyilatkozik arról, hogy a társasági szerződés (2) bekezdés szerinti módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a bejelentésben megjelölt időponttól e törvény rendelkezései szerint működik. Bejelentés, vagy a (2) bekezdés szerinti társasági szerződés módosítás hiányában a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó gazdasági társaságoknak e törvényt 2008. július 1-jétől kell alkalmazniuk.

Az APEH-nál vezetett nyilvántartásban, viszont az összes végzett tevékenységi körnek szerepelnie kell azaz, ha van olyan TEÁOR száma, ami nem fordítható át automatikusan, azt a hivatalnál be kell jelenteni.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél