Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. november 28.
A GYKTN szombati napjáról

A GYKTN szombat délelőtti programjában a szakmát érintő aktuális kérdések mellett egészségpolitikai és gyógyszerpolitikai kérdésekkel is foglalkoztak.

 

A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napok szombati programja dr. Hankó Zoltán elnök megnyitójával kezdődött, aki tájékoztatott dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnök köszöntéséről, majd levetítették Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere video-üzenetét (honlapunkon megtekinthető). Ezt követően került sor – immáron hagyományosan – a kitüntetések átadására. (A kitüntetettek névsorát és a laudációkat hamarosan olvashatják honlapunkon.)

A GYKTN szombati napjáról A szombat délelőtt szakmai programjában elsőként dr. Hankó Zoltán tartott előadást a ”Gyógyszerészet a társadalompolitika, az egészségpolitika és a gyógyszerpolitika metszéspontjában” címmel. Először a közpolitika és a párpolitika közötti különbséget mutatta be azzal, hogy a mindenkori közpolitikával a Kamarának együttműködésre kell törekednie, majd a szak- és szakmapolitika különbségeit és feladatát ismertette. Szólt arról, hogy a gyógyszerészettel szemben támasztott társadalompolitikai, gyógyszerpolitikai, logisztikai és szakmapolitikai elvárások metszéspontjában kell a szakma jövőképét megalkotni, és egyben bemutatta, hogy az egyes területeken melyek az ismert célok (elvárások). Előadása második részében a gyógyszertárak piaci környezetét és az egyes szereplők érdekviszonyait mutatta be. Míg a lakossági gyógyszerellátás legfőbb jellemzőiben minőségorientált modell szerint működik, az őt körülvevő környezet nagy piaci érdekérvényesítő erejét jórészt a gyógyszertárak fölötti irányítás megszerzésére használja. Ezek azok a fontos stratégiai kérdések, amelyeket végig kell gondolni az elkövetkező évek kamarai feladatainak tervezésekor. A 2010-től a 2017-ig terjedő időszakban végrehajtott változások e célok elérését szolgálták, ezekre alapozva lehet a továbblépést biztosító célokat megfogalmazni a gyógyszerellátás rendszerével, a gyógyszertár- létesítéssel és –működtetéssel, a gyógyszerészi gyakorlattal és a szakemberképzéssel kapcsolatban.

A GYKTN szombati napjáról A szombat délelőtt következő programpontja a gazdasági kérdésekkel foglalkozó blokk volt. Ennek első részében dr. Sohajda Attila „A gyógyszerellátás gazdasági paraméterei” című előadásában elmondta, hogy az MGYK az elmúlt éveknek megfelelően idén is megrendelte a KSH-tól a gyógyszertári vállalkozások előző évi mérleg- és eredmény-beszámolóinak főbb adatait. Ezeket feldolgozva nyomon tudták követni az ágazat gazdasági/pénzügyi helyzetének a változását. Az adatok részletes ismertetése után összefoglalóan elmondta: az 2016. évi adatok a gazdaság stabilitását és működőképességét visszaigazolták – miközben a tulajdonosi szerkezetben – a többségi gyógyszerészi tulajdonhányadnak megfelelően – sikerült alapvető változásokat eszközölni. A strukturális rendszerváltás végére sikerült a válságot magunk mögé hagyni – fogalmazott. A személyi javadalmazással kapcsolatban megjegyezte, a továbbiakban ennek kérdéseit is előtérbe kell helyezni.

A GYKTN szombati napjáról A blokk második részében dr. Nyíri László „A vidéki kis gyógyszertárak működtetésének szempontjai és lehetőségei” címmel adott tájékoztatást a részvevőknek. „Magyarországon statisztikai adatok szerint az egy lakosra jutó gyógyszertárak száma európai viszonylatban jónak mondható, és földrajzi eloszlásuk is megfelelő. Jelenleg! Ezek megtartása elsődleges cél!” – kezdte az előadását. A továbbiakban számos gyógyszertárakkal kapcsolatos adatot ismertetett, például: gyógyszertárak száma, gyógyszerforgalmazók száma, gyógyszertárak eloszlása, árrés stb. Ezt követően rátért azoknak a szempontoknak az ismertetésére és elemzésére, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kis gyógyszertárak működtetést. Az árrés-anomáliák rendezése mellett jó néhány olyan lehetőség van (pl. a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatóként való elismerésében, együttműködésében), amelyek a vidék gyógyszerellátásának a stabilitását elősegíthetik. Fontos az is, hogy a fiataloknak vonzóvá tegyük a vidéki gyógyszertárak működtetését.

A GYKTN szombati napjáról Harmadik programpontként a képzés kérdéskörével foglalkozott. Dr. Hankó Balázs A képzés és szakképzés a gyógyszerészi kompetenciák szolgálatában” című előadásában. Hangsúlyozta, e kérdéskör nem önmagáért való: a képzés minden formájának a gyógyszerészi kompetenciákat és ezeken keresztül a betegellátást kell szolgálniuk. A megújuló kompetenciákhoz megújuló képzésre van szükség. Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban a képzésnek és a szakképzésnek nincsenek meg a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó egyetemi vagy országos intézetei – ebből a helyzetből kell kiindulni a tervezett átalakításnál. Előadása további részében a szakképzésben megjelenő eredményekről és modellekről számolt be. Mint mondta, olyan képzési modelleket dolgoztak ki, amelyek a gyakorlatban jól alkalmazhatók. Ezt követően egy konkrét vizsgálat eredményeit ismertette, amelyben 60 szakgyógyszerész-képzésben részt vevő gyógyszerész a gyakorlati képzőhelyén (gyógyszertárban) végzett egészségértést növelő és betegedukációs célú feladatokat, perspektivikus eredményekkel. Az előadó kitért a Kamara szerepére, feladataira is a képzés, szakképzés és továbbképzés tekintetében. „Lehet, hogy a kevesebb több” – mondta azzal kapcsolatban, hogy a szakgyógyszerész-képzéssel kapcsolatban a négy egyetem az MGYT és a Kamara reményteli javaslatot készít a szakképzés reformjára, amelynek során a fő cél a megszerezhető szakképesítések racionalizálása.

A GYKTN szombati napjáról Ez után a Területi Elnökök Értekezletéről (TEÉ) szóló beszámolóval folytatódott az összejövetel.  Dr. Brezanóczy Ferenc elsősorban statisztikai adatokat osztott meg a hallgatósággal. Mint elmondta, a TEÉ az előre megállapított időrend szerint 2017-ben eddig ötször ülésezett. Munkájuk során az országos elnökség számos esetben kikérte véleményünket, amit ilyenkor közösen alakítottak ki. Minden ülésük határozatképes volt. Ezt követően beszámolt az egyes ülésekről, részletesen ismertetve azokat a témákat, amelyekkel az egyes összejöveteleken foglalkoztak. Az előadás második részében az állandó visszatérő témák kerültek említésre. Ilyenek voltak például a következők: szociális otthonok gyógyszerellátása, ügyeleti rendszer, fiókgyógyszertárak támogatása, e-recepttel kapcsolatos teendők és lehetőségek, ellenőrzések (OGYÉI), tagdíjak, gyógyszeranyagok forgalmazhatósága, egészségpénztárakkal kapcsolatos lehetséges változtatások, OTC árképzés vitatott helyzete stb.

A szombati program a délutáni küldöttközgyűléssel folytatódott; az erről szóló tudósítást külön beszámolóban olvashatják.

mgyk.gyh 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos

A GYKTN szombati napjáról A GYKTN szombati napjáról

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél