Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. február 28.
RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT 2011 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Richter témapályÁzat 2011

Pályázati felhívás

 

 

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.

1.   A pályázat célja

A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

2.   A pályázat tárgya

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása.

2.1. A pályázat tárgyát képező kutatási javaslat

A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kórkép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére). A témajavaslat sarkalatos pontjai:

 • a konkrét idegrendszeri betegség (indikáció) megnevezése,
 • az indikációs területen gyógyszer támadáspontként javasolt szubcelluláris target** és hatásmód*** megjelölése, valamint
 • a target és a betegség kapcsolatának mennél sokrétűbb bizonyítása (in vitro, in vivo bizonyítás, klinikai megfigyelés, stb.)****.

 

*          A klinikai indikáció lehet:

Az idegrendszer betegségei, különös tekintettel pszichiátria és neurológia nagy kórképeire, valamint a fájdalom különféle formái.

**        A gyógyszercélpontnak fizikailag azonosíthatónak kell lennie (mérhető, klónozható, stb. fehérje, fehérje-komplex, gén, RNS, stb.) Ezen belül lehet: új target, amely piacon levő, vagy fejlesztés alatt álló gyógyszermolekulák támadáspontjaként még nem alkalmazott, vagy ismert target (ebben az estben meg kell jelölni a javaslat újszerűségét és feltételezett előnyét az ismert megközelítésekhez képest).

***      Hatásmód: pl.: blokkoló, serkentő, parciális agonista, stb. hatás

****    A javasolt indikáció és gyógyszercélpont kapcsolata lehet hipotetikus, irodalmi alapon álló, továbbá pre-klinikai kísérletek által, vagy klinikailag bizonyított.

 

Fontos a javasolt gyógyszer típusának megjelölése (kismolekula, peptid, siRNA, stb.), továbbá ki kell térni a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.

 

A javaslat tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, a pályázó pozícionálja a javaslatot a jelenleg is folyamatban levő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.

 

A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, melyben vázolt kutatási javaslat megvalósításához a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezésre állnak.

2.2. A megvalósítási terv

 • ismertesse a javasolt kutatási tevékenységet, az elvégzendő feladatokat, részfeladatokat, és azok várható eredményeit;
 • mutassa be a kutatási munka időtervét, az egyes kutatási fázisok költségeit[1] és, a döntési pontokat;
 • mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket, és szakembereket (kérjük megjelölni a pályázó kutató(k) valamint közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát[2], továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet ill.munkacsoport milyen részfeladatot lát el);
 • tartalmazzon előzetes nyilatkozatot a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogáról, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásáról, a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) szolgálati illetve alkalmazotti találmány (szellemi tulajdon) kategóriájának megjelöléséről.
 • a pályázót foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt társaság, szervezet illetve intézmény /lsd. 3. pont (2) bek. / gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.

3.   A lehetséges pályázók köre

A pályázat nyílt jellegű. Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását a Társasággal együttműködésben.

Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója, vagy azzal egy tekintet alá eső (köztisztviselői, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatójának a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát[3] mellékelten csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény/ kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a kiíróval a kutatásra és a hasznosításra szerződés köt.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles

(1) ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi intézményt - a szükséges azonosító adatok[4] megadásával - a pályázatában megjelölni,

(2) továbbá a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Richter Gedeon Nyrt. a pályázó mely foglalkoztatóját kell, hogy a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresse.

4.  A pályázat ütemezése, a pályázatok értékelésének folyamata

A pályázat két, egymásra épülő fordulóból áll.

4.1.            Első forduló

Az első fordulóban a részletesen kidolgozott Kutatási témajavaslat mellett csak rövid megvalósítási tervet kell benyújtani. (Ez kitér a 2.2. pont valamennyi elemére, azonban a feladatokat nem részletezi, a költségeket becsli, csak a kulcsembereket mutatja be, stb.)

4.2.      Második forduló

A második fordulóban a pályázónak az első fordulóból bejutó pályaműve alapján kell a kutatási témajavaslat részletes megvalósítási tervét elkészítenie. A kutatási témajavaslatot és a részletes megvalósítási tervet a Társaság Házi Tudományos Bizottsága előtt kell – 3 db írásbeli példány egyidejű benyújtása mellett – élőszóban bemutatni.

A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba bejutó pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, az előadás feltételeiről és körülményeiről. A második fázisban részt vevő, vidékről bemutatóra érkező tudósok által - a Richter Gedeon Nyrt. nevére és címére kiállított - számlával igazolt utazási és szállásköltségeket a Társaság fedezi. A második fordulóval összefüggő technikai jellegű kérdéseket az Innovációs és Pályázati Iroda tárgyalja meg az első fázisban sikerrel szerepelt pályázókkal.

Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes pályázók együttműködését, az egyes témák összevonását.

5.   A pályamű összeállítása

A beadandó pályamű terjedelme maximum 15 gépelt oldal (mellékletek nélkül) címlapként kérjük a pályázati adatlapot használni. Nyelve angol vagy magyar, további formai követelmény nincs. A pályamű tartalmazza a pályázó rövid bemutatkozását és elérhetőségeit. Az első és második forduló kutatási témajavaslat része azonos, azonban a megvalósítási terv részletes kidolgozására csak a második fázisban szükséges.

Amennyiben a kutatási javaslat megvalósításában részt vevő szervezeteknek van szellemitulajdon-kezelési szabályzata, azt a pályázathoz mellékelni kell. Minden a pályázatban személyes közreműködőként megjelölt munkatárs vonatkozásában, aki a szerződéskötésre megjelölt társaság, szervezet, intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat előírása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal fogadta el magára nézve kötelező jelleggel, a tárgyi nyilatkozat(ok) másolatát kérjük a pályázati anyaghoz  becsatolni.

A pályamű keretében benyújtandó a pályázó nyilatkozata[5], melyben polgárjogi felelőssége tudatában - egyebek mellett - kijelenti, hogy

-      a pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen joga, amely a későbbi jogszerzést korlátozná, vagy kizárná;     továbbá vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett, és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza.

Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató köteles a pályázat keretében a tárgyban - fentiek alapján - megfelelő tartalommal nyilatkozatot tenni.

 

A pályamű keretében benyújtandó továbbá a pályázó által megjelölt foglalkoztató intézmény/szervezet/társaság nyilatkozata[6], melyben a foglalkoztató - egyebek mellett - vállalja, hogy

(1) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig

- más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett, és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve

- harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; továbbá

(2) a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a kiíróval a kutatási témajavaslat - teljes vagy részleges - megvalósítására kutatási szerződés köt, melyben az elért eredmények későbbi kutatás-fejlesztésére, és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosít elsőbbségi jogot.

 

6.   A pályázatok értékelése, elbírálási és kiválasztási szempontok

A határidőre beérkezett pályázatokat a Társaság a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeli. A pályázatok értékelése a témajavaslat megvalósítási vázlatának szakmai tartalma, és a pályázók felkészültsége, alapján történik.

Részletes bírálati szempontok:

 • A javasolt téma újszerűsége, innovatív jellege.
 • A témajavaslat tudományos tartalma.
 • A témajavaslat kidolgozottsága.
 • A témajavaslat kivitelezhetősége.
 • A részt vevő személyek és szervezetek szakmai felkészültsége.
 • A tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellenőrizhetősége.
 • A témajavaslat piaci lehetőségei a Társaság számára.
 • A kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, volumene.
 • A kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett előzetes nyilatkozat tartalma.

7.   A nyertes pályaművek várható száma:           4

8.   A támogatás formája, szerződéskötés

A nyertes kutatási témajavaslatok munkaterve megvalósításának érdekében és a támogatás feltételeinek rögzítése céljából a Társaság a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval tárgyalást kezdeményez és folytat (a pályázat eredményéről való értesítést követően max. 4 hónap időtartam erejéig), valamint kölcsönös megegyezés esetén támogatási (kutatási) szerződést köt a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval.

A pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja az őt foglalkoztató, de a szerződéskötésre általa ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a pályázó által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát[7].

(1)     Amennyiben a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közreműködőként megjelölt valamely munkatárs egyidejűleg szintén több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közreműködő munkatársat foglalkoztató valamennyi társaságot/intézményt/szervezetet - a szükséges azonosító adatok[8] megadásával - a pályázatában megjelölni, továbbá

(2)      a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja a közreműködő munkatársat foglalkoztató, de a szerződéskötésre a pályázó által ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a közreműködő munkatárs által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát[9].

A tárgyalások során a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a pályázó személyek, és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.

Szerződéskötés esetén a szerződés átfoghatja a kutatási javaslattól a validált gyógyszercélpontig tartó folyamat megvalósítását, illetve annak anyagi támogatását.

A Társaság az egyes nyertes pályázókkal külön-külön tárgyalja meg az együttműködés feltételeit és megegyezés esetén egyedileg köt - a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjedő - szerződést.

A szerződésben a pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében validált gyógyszercélpontot a kiíró a későbbiekben önállóan - kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján - hasznosítsa, illetve hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a kiírónak biztosít kizárólagos elsőbbségi jogot[10].

9.   A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban + CD-n elektronikus formában, .doc vagy .pdf formátumban a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkárságára kell postai úton, ajánlott küldeményként elküldeni az alábbi címre:

Richter Gedeon Nyrt.

Innovációs és Pályázati Iroda

1475 Budapest 10. Pf. 27.

A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot kérjük folyamatos oldalszámozással ellátni, beleértve a mellékleteket is.

A benyújtandó csomagra rá kell írni: Richter Témapályázat 2011.

Beérkezési határidő:   2011. március 16.

(a Társaság legkésőbb az ezen a napon ajánlott küldeményként postára adott pályázatokat fogadja el.)

 

Második forduló

 

Az második fordulóba bejutó pályaművek bemutatására előre láthatóan 2011. május 23. és június 17. között kerül sor. A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba jutott pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a beadandó kiegészítésekről, a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, továbbá az előadás feltételeiről és körülményeiről.

 

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

 

Tel.:                 +36 1 432-6464

e-mail:            innovacio@richter.hu

Mellékletek

1.sz melléket - Szerződéskötésre kijelölt foglalkoztató nyilatkozata

 

Nyilatkozat

 

Alulírott(ak) a < intézmény, társaság neve /székhelye:……………………., adószáma:…………………………,/ >  /a továbbiakban: Intézmény vagy Társaság / nevében és képviseletében

 

- a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra /továbbiakban: pályázati kiírás/ napján a(z) Intézménynél/Társaságnál [11]>  jogviszonyban álló  által beadott című pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással - ezúton

 

k i j e l e n t e m   /   k i j e l e n t j ü k

hogy

 

(1) a Pályázatba foglalt kutatási témajavaslathoz szükséges technikai, infrastrukturális háttér az Intézménynél / Társaságnál rendelkezésre áll;

(2) a Pályázat megvalósítása során létrejött/létrejövő szellemi-tulajdon szolgálati találmánynak minősül

(3) az Intézmény / Társaság vállalja, hogy a Pályázat elbírálásáig a Pályázattal (kutatási témajavaslattal) kapcsolatban

- létrejött minden adatot, információt bizalmas információként kezel, azt - a pályázó, valamint a pályázóval együtt dolgozó munkatársak kivételével - harmadik személlyel nem közli,

- más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vesz igénybe, amely a pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve

- harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; továbbá

 

(4) a Pályázat sikeres elbírálása esetén az Intézmény/Társaság a Richter Gedeon Nyrt.-vel kutatásra és hasznosításra szerződést köt; melyben vállalja, hogy

-  az annak keretében elért kutatási eredményeket a Richter Gedeon Nyrt. előzetes jóváhagyásával publikálja; továbbá

- a szerződés keretében létrejött/létrejövő eredmény (szellemi-tulajdon) tovább kutatása-fejlesztése és hasznosítása tárgyában az első elutasítás jogát (right of first refusal) a Richter Gedeon Nyrt.-t részére biztosítja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében validált gyógyszercélpontot a Richter Gedeon Nyrt. a későbbiekben - kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján - önállóan hasznosítsa.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

Kelt:

 

………………………….…………

aláírás(ok),             P.H.

2.sz melléket - Pályázó nyilatkozata

 

Nyilatkozat

 

 

Alulírott < pályázó  neve > a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra /továbbiakban: pályázati kiírás/ általam címmel beadott pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással  ezúton

k i j e l e n t e m

hogy

 

(i) a Pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv saját szellemi termékem, azon - az általam szerződéskötésre megjelölt kivételével – nem áll fenn harmadik személynek semmilyen olyan joga, amely a későbbi jogszerzést korlátozná, vagy kizárná;

 

(ii) a Pályázatba foglalt kutatási témajavaslathoz szükséges technikai, infrastrukturális háttér az általam szerződéskötésre megjelölt –nál/nél rendelkezésre áll;

(iii) vállalom, miszerint a Pályázat elbírálásáig a kutatási témajavaslattal kapcsolatban

-     létrejött minden adatot, információt bizalmas információként kezelem, azokat - a kutatási témajavaslat tárgyában velem együtt dolgozó munkatársak, valamint a szerződéskötésre általam megjelölt kivételével - harmadik személlyel nem közlöm;

-     harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem veszek igénybe, amely a pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) további kutatás-fejlesztésének, továbbá kizárólagos hasznosítási jogának a Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza;

-     harmadik személy javára nem alapítok, illetve harmadik személyre nem ruházok át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) további kutatás-fejlesztésének, és/vagy kizárólagos hasznosítási jogának a Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza;

 

(iv) vállalom, hogy a Pályázat sikeres elbírálása esetén a kutatásra kötendő szerződés keretében elért kutatási eredményeket a Richter Gedeon Nyrt. előzetes jóváhagyásával publikálom, továbbá

 

(v) elfogadom, hogy a kutatási szerződés keretében létrejött/létrejövő eredmény (szellemi-tulajdon) tovább kutatás-fejlesztése és hasznosítása tárgyában az első elutasítás joga (right of first refusal) a Richter Gedeon Nyrt. részére kerüljön biztosításra, továbbá elfogadom, hogy a kutatási szerződés keretében validált gyógyszercélpontot a Richter Gedeon Nyrt. a későbbiekben - kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján - önállóan hasznosítsa.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

Kelt:

 

 

………………………….…………

aláírás

3. sz. melléklet- Párhuzamos foglalkoztató lemondó nyilatkozata

 

 

Nyilatkozat

 

Alulírott(ak) a(z) < intézmény, társaság neve /székhelye:……………………., adószáma:…………………………,/ >  /a továbbiakban: Intézmény vagy Társaság / nevében és képviseletében

- a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra napján a(z) Intézménynél/Társaságnál alkalmazásban álló  által beadott című pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással

Figyelemmel  pályázónak az Intézménynél/Társaságnál fennálló [12]> jogviszonyára, valamint egyidejűleg a <szerződéskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve> -nál/nél fennálló jogviszonyára - ezúton

 

k i j e l e n t e m   /   k i j e l e n t j ü k

 

hogy a tárgyi Pályázatban foglalt szakmai, tudományos tevékenység (el)végzése, folytatása, illetve megvalósítása nem esik a pályázónak az Intézménynél/Társaságnál fennálló jogviszonya kapcsán meghatározott munkakörébe, valamint – figyelemmel a pályázó  szerződéskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve–nál/nél fennálló jogviszonyára, valamint arra a tényre miszerint a pályázó a pályázatot elsődlegesen, mint a  szerződéskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve  alkalmazottja nyújtotta be – bármely a Pályázat megvalósítása céljából megkötésre kerülő kutatási szerződés teljesítése során a pályázó tevékenysége kapcsán keletkező szellemi termék az Intézmény/Társaság vonatkozásában nem minősül sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

Kelt:

 

 

………………………….…………

aláírás(ok),             P.H.

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott(ak), mint a <……………………………………>.  (székhely: ………………………., adószám: ……………………………………, nyilvántartási szám: …………………………..) /a továbbiakban: Társaság/Szervezet/Intézmény/  önálló / együttes[13] aláírásra jogosult képviselője / képviselői

- hivatkozással a Richter Gedeon Nyrt. által Richter Témapályázat 2011. címmel meghirdetett pályázati felhívásra a(z) alkalmazásában álló által a „” címmel benyújtott pályamű /a továbbiakban: pályázat/ tárgyát képező szakmai feladat megvalósításában személyesen közreműködő munkatársként megjelölt, a(z) < Szerződéskötésre megjelölt Társaság/Szervezet/Intézmény neve>–val/vel főállású / nem főállású munkaviszonyban/köztisztviselői/közalkalmazotti[14] jogviszonyban álló (születési hely és idő: …………..……………………., anyja neve: ……………………, lakcíme:……………………………….) kutatónak a(z) Társaságnál/Szervezetnél/Intézménynél egyidejűleg fennálló főállású / nem főállású  munkaviszonyára/közalkalmazotti/köztisztviselői[15] jogviszonyára -

kijelentem/kijelentjük

hogy

 

(1)   a hivatkozott pályázat szakmai tárgyának megvalósítása céljából a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejövő/létrejött kutatási szerződésben előírt szakmai, tudományos tevékenység /részfeladatok/ (el)végzése, folytatása, megvalósítása illetve az előbbiekben való közreműködés nem esik -nak/nek a(z) Társaságnál/Szervezetnél/Intézménynél fennálló főállású / nem főállású munkaviszonya, köztisztviselői/közalkalmazotti[16] jogviszonya kapcsán meghatározott munkakörébe;

 

továbbá

 

(2)   figyelemmel arra a tényre, miszerint a pályázat szakmai tárgyának megvalósításában   kutató kizárólag a(z)    alkalmazottjaként, a(z)  -ban/ben  végzett tevékenysége során és a(z) érdekében működik közre a(z) Társaság/Intézmény/Szervezet vonatkozásában a hivatkozott pályázat megvalósítása érdekében a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejövő/létrejött kutatási szerződés teljesítése során kutató tevékenysége kapcsán keletkező szellemi termékek nem minősülnek sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: ……………………., 2011.   ……………  „…”

………………………….……………………………………………….

Társaság/Szervezet/Intézmény képviselője/képviselői neve

Társaság/Szervezet/Intézmény neve

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott(ak), mint a <……………………………………>. (székhely: ……………………………………., adószám: …………………………….., nyilvántartási szám: ………………………………………) /a továbbiakban: Egyetemönálló / együttes[17] aláírásra jogosult képviselője / képviselői

 

- hivatkozással a Richter Gedeon Nyrt. által Richter Témapályázat 2011. címmel meghirdetett pályázati felhívásra a(z) alkalmazásában álló kutató  által a kutatási témajavaslat címe>” címmel benyújtott pályamű /a továbbiakban: pályázat/ tárgyát képező szakmai feladat megvalósításában személyesen közreműködő munkatársként megjelölt, (születési hely és idő:…………..……………………., anyja neve:……………………, lakcíme:……………………………….) egyetemi / PhD hallgatónak[18] az Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonyára -

 

kijelentem/kijelentjük

hogy

 

(1)   a tárgyi pályázat szakmai tárgyának megvalósítására a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejövő/létrejött kutatási szerződésben előírt szakmai, tudományos tevékenység /részfeladatok/ (el)végzése, folytatása, megvalósítása illetve az előbbiekben való közreműködés nem esik egyetemi/PhD[19] hallgatónak a(z) Egyetemnél fennálló egyetemi / PhD[20] hallgatói jogviszonya kapcsán előírt kötelezettségei körébe; továbbá

 

(2)   figyelemmel egyrészről arra, hogy egyetemi / PhD[21] hallgató az Egyetem engedélyével végzi kutatási (gyakorlati) tevékenységét a(z)
-nál/nél     témafelelős irányítása alatt, másrészről  arra a tényre, miszerint a pályázat szakmai tárgyának megvalósításában egyetemi / PhD[22] hallgató kizárólag az -val/vel fennálló megbízási szerződése folytán, a(z) -ban/ben végzett tevékenysége során és a(z)   érdekében működik közre
az Egyetem vonatkozásában a hivatkozott pályázat megvalósítása érdekében az és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejövő/létrejött kutatási szerződés teljesítése során egyetemi/PhD[23] hallgató tevékenysége kapcsán keletkező szellemi termékek nem minősülnek sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: ……………………….., 2011.   ……………  „…”

 

………………………….……………………………………………….

Egyetem képviselője/képviselői neve

Egyetem neve

- Munkaterv

Munkaterv

Részfeladat teljesítési időszaka

tól-ig

Szakmai feladat leírása

Költségigény

(egységár)

Megvalósításért felelős személy

Jelentés határideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban nettó összegek vannak feltüntetve, azok ÁFÁ-val megnövelve kerülnek kifizetésre.

 

döntési pontonként a részfeladatok kifejtése

1. Részfeladat:

 

Időtartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

1/1 … 1/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határidő:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: …..,- Ft + ÁFA azaz ……. forint + ÁFA, melyből előlegként …….,-Ft + ÁFA a szerződéskötést követő 30 napon belül esedékes.

 

2. Részfeladat:

 

Időtartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

2/1 … 2/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határidő:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: …..,- Ft + ÁFA azaz ……. forint + ÁFA

 

n. Részfeladat:

 

Időtartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

n/1 … n/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határidő:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: …..,- Ft + ÁFA azaz ……. forint + ÁFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat címe

 

tematika

pl.: proof of concept, in-vivo / in vitro  tesztrendszer, modellbeállítás, stb.

 

Pályázat adatai

futamidő:

 

összköltség:

 

Pályázó adatai

név:

 

postai cím:

 

telefonszám:

 

fax:

 

e-mail:

 

Pályázót foglalkoztató szerződéskötésre kijelölt/javasolt intézmény/szervezet adatai

név:

 

 

székhely:

 

 

postai cím:

 

hivatalos képviselők neve és beosztása:

 

 

 

 

jogi kapcsolattartó (név, telefon):

 

gazdasági kapcsolattartó (név, telefon):

 

 

 

Kutatásban személyesen résztvevők adatai

Foglalkoztató intézmény/ szervezet megnevezése

kutatók megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] személyi, dologi stb. kiadásokra lebontva

[2] így lsd.: munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, egyetemi hallgatói, PhD hallgatói státusz, megbízási jogviszony stb.

[3] lsd. 1. sz. melléklet

[4] Név, Cím/Székhely, Képviselő neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

[5] lsd. 2. sz. melléklet

[6] lsd. 1.sz. melléklet

[7] lsd. 3. sz. melléklet

[8] Név, Cím/Székhely, Képviselő neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

[9] lsd. 4. sz. melléklet

[11] Munkajogi, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszony

[12] Pld. Munkajogi, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszony

[13] megfelelő aláhúzandó!

[14] megfelelő aláhúzandó!

[15] megfelelő aláhúzandó!

[16] megfelelő aláhúzandó!

[17] megfelelő aláhúzandó!

[18] megfelelő aláhúzandó!

[19]

[20] megfelelő aláhúzandó!

[21] megfelelő aláhúzandó!

[22] megfelelő aláhúzandó!

[23] megfelelő aláhúzandó!

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél