Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 08. 16.
Brutális gyógyszeráremelés jöhet októbert?l - napi.hu
»
2022. 08. 15.
Fert?z? májgyulladás-járvány veszélyére figyelmezteti a kórházakat Müller Cecília - nepszava.hu
»
2022. 08. 09.
Félszáz gyógyászati segédeszközt már hiába keresnek tb-támogatással - napi.hu
»
2022. 08. 09.
Fogyasztószer-keresked?t és reklámügynökséget büntetett a GVH - pharmaonline.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Nyilatkozat elfogadásával zárult a Kamara IV. Vándorgy?lése
2011. február 21.

A vándorgy?lés harmadik napja

 

Etikus gyógyszertár ? etikus patikus

A vándorgy?lés záró napi programjának moderátora prof. dr. Botz Lajos (PTE Gyógyszerészeti Intézet) volt, aki egyben a szekció nyitó el?adását is prezentálta ?Új elvárások a mindennapi gyakorlatban: gyógyszerészi jöv?kép az új szabályozási keretek között? címmel. A tisztázandó problémák metszéspontjában többféle megközelítés lehet indokolt. Ilyen pl. a közhasznúság és a hivatásgyakorlás, a szakmaiság és az egzisztenciát biztosító vállalkozás, az etikus üzletember és a jó szakember kett?ssége. Beszámolt arról, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását célzó munka részeként már 2008-ban elkezd?dött a gyógyszerészi jöv?kép kialakítása. A munka állásáról korábban is volt tájékoztatás, pl. az MGYT 2008. szeptemberi soproni konferenciáján és a tavalyi kamarai vándorgy?lésen. Fontos, hogy az id?k változásával új képességekre tegyünk szert, mert ennek hiányában a gyógyszerészet elveszíti hivatás-jellegét. A mai követelményeket a múlt század hetvenes éveiben megfogalmazott elvárások tükrében elemezte, hangsúlyozva a változások tudatos menedzselésének szükségességét, majd a hivatásjellemz?k tavalyi vándorgy?lésen bemutatott térképén igazolta, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény mostani változása lehet?séget teremt a gyógyszerészi hivatás bels? problémáinak feltárására és javulást hozhat a hivatásjellemz?kben. Akkor beszélhetünk hivatásról, ha képesek vagyunk így definiálni önmagunkat és a társadalom is ekként ismeri el a gyógyszerészetet.

?Hivatásgyakorlás vállalkozási keretek között? címmel prof. dr. Veress Gábor a MTESZ elnöke tartotta a következ? el?adást. Azt vizsgálta, hogy az egyéni és a közérdek összeegyeztethet?-e vállalkozási keretek között. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ lehessen adni, fontos a minket körülvev? világ jellemz?inek és értékrendjének ismerete. A posztmodern egyfajta értéknélküliséget hordoz, melyben a kamat-hitel uralom, a gátlástalan piaci magatartás, a virtuális világ kiépítése és a kapcsolati (korrupciós) t?ke dominanciája jellemz?. Nem rendez? er? az erkölcs (néha a jog sem), a magánjószág és a közjószág viszonya rendezetlen, a verseny a másik tönkretételének az eszköze, a t?zsdén lév? vállalatoknál pedig megsz?nt a klasszikus tulajdonosi szerep. Ezek a viszonyok nagymértékben gátolják a gyógyszerészt, hogy hivatásának szabályai szerint a társadalmat szolgálja, ugyanakkor a vállalkozásban a tulajdonos érdekeit is érvényesítse. A szabadpiaci rendszerben a közjó érvényesíthet?sége korlátozott, a közpiacon viszont a tulajdonosi érdekek kerülnek háttérbe. A probléma feloldására a gyógyszerészetben nem alkalmazható a ?részvényesi? modell, a ?közjó? modell viszont a vállalkozási keretek között sérül. Megoldás lehet a ?stakeholder? modell (ami alapvet?en a keresztény társadalometikára épül), de az el?adó álláspontja szerint a hivatások esetén csak a közjó modell ad garanciát a közösségi érdekek érvényesítésére. Az el?adónak ezt az álláspontját a szekciót követ? vitában többen vitatták és azt a modellt tartották jónak, amely egzisztenciavállalkozásként, er?teljes állami szabályozással és a hivatásetikai keretek betartásával garantálja a betegérdek érvényesülését.

Dr. Dévay Attila intézetigazgató (PTE Gyógyszertechnológiai Intézet) ?A min?ség és az etika viszonya a gyógyszerellátásban? cím? el?adásában el?ször a hit, a hagyományok és a példaképek szerepét emelte ki. Pontos célkit?zésre van szükség (mint pl. a GPS használatakor) és azt is tisztázni kell, hogyan akarjuk a céljainkat elérni. Jelenleg a ?Hová tart a gyógyszerészet?? kérdésre nincs egyértelm? válaszunk, ezért a hivatás aktuális jöv?képének megalkotása elengedhetetlen. Ehhez felkészültség, folyamatos önkontroll és az adatok cél szerinti értékelése szükséges. A közelmúlt és a jelen viszonyainak elemzése során kifejtette, hogy ?az egzisztenciális kényszerben az etika fejre áll?. A politika a fogalmainkat saját kénye-kedve szerint használja. Számos példát hozott fel annak igazolására, hogy tisztázatlan a kereskedelemhez és a betegérdekhez való viszonyulásunk. Fontos, hogy a kamara álljon az élére a gyógyszerészi hivatás megújítását célzó munkának.

A szekció utolsó el?adójaként prof. dr. Simon Tamás a Rákliga elnöke ?Fókuszban a beteg a gyógyszertárban? címmel tartotta meg el?adását. A gyógyszertár nem m?ködhet ?finom közért?-ként, mert egészségügyi intézmény és a forgalmazott termékek többsége gyógyszer. A beteg tanácsot is vár, ezért segít?késznek kell lenni és az egészségügyi etika elveinek a gyógyszertárban is érvényesülnie kell. ?Felháborító?, ha nincs az a gyógyszer, amire a betegnek szüksége van. A helyettesítés során empátiára van szükség, a vény nélküli gyógyszerek esetén a beteg tájékoztatása a gyógyszerész kötelessége. Fontos az idült betegek gondozása. Tisztázni kell a gyógyszerészek viszonyát a komplementer medicinához és biztosítani kell a folyamatos elérhet?séget is.

A szekció zárása el?tt igen élénk vita alakult ki, melynek konklúziójaként mindenki megegyezett abban, hogy a gyógyszerészi hivatás jöv?képének kialakítása halaszthatatlan feladat.

A rendezvény zárása el?tt a résztvev?k elfogadták a Vándorgy?lés nyilatkozatát, majd dr. Horváth Tamás elnök bezárta a rendezvényt.

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara IV. Vándorgy?lésének nyilatkozata

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) 2011. február 18-20. között Harkányban megrendezett IV. Vándorgy?lésének (Vándorgy?lés) résztvev?i áttekintették a tavaly februárban megrendezett III. Vándorgy?lés óta történteket valamint a Kamara el?tt álló feladatokat, és az alábbi nyilatkozatot fogadták el.

1. A III. Vándorgy?lésen elfogadott ?Mit kíván a magyar gyógyszerész?? c. 12 pontban foglaltak megvalósulásában jelent?s el?relépés történt: a gyógyszerellátás rendszerét új alapokra helyezték és küszöbön áll a kamarai szabályozás megújítása is. Ezért a Vándorgy?lés résztvev?i köszönetet mondanak a kormánynak, a szaktárcának, a parlamenti képvisel?knek és mindazoknak, akik a változtatások el?készítésében és megvalósításában közrem?ködtek.

2. A Vándorgy?lés résztvev?i kezdeményezik a kapcsolódó részletes szabályozás miel?bbi megalkotását, különös tekintettel a marketing-szabályozásra, a létszám-normákra és az ?adósság-monitorozó? rendszer felállítására. Kérik a Kamara vezet?it, hogy az el?készít? munkában a már kialakult gyakorlatnak megfelel?en kezdeményez?en lépjenek fel.

3. A Vándorgy?lés résztvev?i kiemelked?en fontosnak tartják, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításai teljes kör?en érvényesüljenek a napi gyakorlatban. Ezért kérik, hogy a szakhatóság szerezzen érvényt az el?írásoknak, különös tekintettel az új marketing-szabályokra, a személyi jogos gyógyszerészek jogainak érvényesítésére, a gyógyszertár-tulajdonlással kapcsolatos el?írásokra és a gyógyszertári szakmai tevékenységre.

4. A Vándorgy?lés résztvev?i elkötelezettek a jogi és a szakmai szabályok betartásában, a biztonságos, min?ségi és hatékony gyógyszerellátás megteremtésében. Kérik a Kamara vezetését, hogy a szemléletváltozást ebben a szellemben segítse el?.

5. A Vándorgy?lés résztvev?i felkérik a Kamara vezetését, hogy a gyógyszerészet jöv?képének megalkotására irányuló munkát az új jogszabályi keretek figyelembe vételével és a társszervezetekkel együttm?ködésben továbbra is folytassák.

6. A Vándorgy?lés résztvev?i egyetértenek a gyógyszerellátás egészségügybe történ? visszaintegrálásával. Felkérik a Kamara vezetését, hogy az ehhez szükséges szakmai programokat a társszervezetekkel közösen dolgozza ki és a Kamara velük együttm?ködésben álljon az élére ezek megvalósításának.

7. A Vándorgy?lés résztvev?i kérik a Kamara vezet?it, hogy kiemelten foglalkozzanak a személyi joghoz kapcsolódó változásokkal. Kezdeményezzenek tárgyalásokat a képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének megfelel? korrekciójáért, hogy a személyi joghoz tapadó menedzsment-kötelességek ellátásához szükséges ismereteket a gyógyszerészek megszerezhessék és ezek valamennyi gyógyszertár tevékenységébe miel?bb beépülhessenek. A Kamara segítse a személyi jogos gyógyszerészeket szakmai önállóságuk megteremtésében.

8. A Vándorgy?lés résztvev?i kérik, hogy a Kamara mérje fel a tulajdonjogi el?írások maradéktalan megvalósításához szükséges lépéseket, beleértve a gyógyszertárak megfelel? jövedelmez?ségét biztosító intézkedéseket, és készítsen el? egy olyan tulajdonrendezési programot, amely alkalmas arra, hogy a gyógyszerészek minden gyógyszertárban valódi tulajdonosokká válhassanak.

9. A Vándorgy?lés résztvev?i az asszisztens- és szakasszisztens-képzés jelenlegi szabályozását rossznak, a helyzetét kritikusnak ítélik meg. Ezért kérik a kamara vezetését, hogy kezdeményezze a jogi szabályozás módosítását, a képzés rendszerének teljes kör? felülvizsgálatát és a képzésben a kamarai részvétel és ellen?rzés biztosítását.

10. A Vándorgy?lés résztvev?i köszöntik a kötelez? kamarai tagság intézményének helyreállítását és várják a kamarán kívül lév? gyógyszerészek tagsági viszonyának rendezését. A gyógyszerészi hivatás megújítása közös feladat, melyben minden gyógyszerész aktív részvételére szükség van. A Vándorgy?lés résztvev?i elvárják, hogy a megújulásra a gyógyszerészi hivatás egzisztenciális, szakmai és etikai értékrendjének meg?rzésével kerüljön sor.

11. A Vándorgy?lés résztvev?i fontosnak tartják, hogy a kamarai szervezet megújítására a jogszabályi el?írásoknak megfelel?en, gyorsan és rendezetten kerüljön sor. A Vándorgy?lés résztvev?i elkötelezettek az etikai intézményrendszer megújításában is. Kérik a Kamara vezetését, hogy az el?készít? munkáról az elhangzott beszámolóknak megfelel?en folyamatosan tájékoztassák a gyógyszerész-társadalmat.

Harkány, 2011. február 20.

(hz)

Kapcsolódó oldalak:
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Beszélgetés hangzott el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásával kapcsolatban az InfoRádióban ? mgyk.hu
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Kedvezmények Volkswagen személyautók vásárlására ? mgyk.hu
Számvetés ? Véget ért a Köztestületi Napok rendezvénysorozata ? mgyk.hu
« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 augusztus»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 08. 16 kedd